HÌNH ẢNH ĐỘI KIỂM TRA ĐIỀU LỆNH

Đội Điều lệnh có nhiệm vụ kiểm tra toàn diện các hoạt động dịch vụ bảo vệ của Chỉ huy và Nhân viên bảo vệ tại các mục tiêu kiểm tra và có thẩm quyền kiểm tra toàn diện các mục tiêu bảo vệ thuộc Cty Đức Tâm ( sau đây gọi tắt là “M”).

Hàng tuần tổng hợp, đánh giá tỷ lệ vi phạm tại các “M” và tổng thể lực lượng để báo cáo Ban TGĐ CTy cũng như tham mưu Ban TGĐ CTy các giải pháp để giảm thấp nhất tỷ lệ vi phạm nhất là các giải pháp để không xảy ra các vi phạm nghiêm trọng.

Chỉ huy khu vực, Đội trưởng độc lập, Đội trưởng cụm, Đội trưởng phụ thuộc Chỉ huy khu vực, Đội phó, Tổ trưởng, Ca trưởng ( sau đây gọi chung là Chỉ huy) và Nhân viên bảo vệ tại các “M” chấp hành nghiêm túc các nội dung kiểm tra và phối hợp, tạo điều kiện để Đội Điều lệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuyển bảo vệ gọi
Tư vấn dịch vụ